Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jak rozwiązać umowę najmu zgodnie z prawem?

Każde z Nadleśnictw dysponuje szeroką bazą lokali mieszkalnych, które – oprócz bezpłatnego udostępnienia osobom uprawnionym na mocy przepisów – są przedmiotem umowy najmu. W obowiązujących wzorach umów znajduje się postanowienie o stosowaniu do najmu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zalety i wady mediacji

Czy warto brać udział w mediacji?

Z naszej dotychczasowej praktyki można wywieść wniosek, że większość Nadleśnictw ceniła sobie rozstrzyganie sporów przed sądem, co miało zapewne być gwarantem braku zarzutów o jakąkolwiek stronniczość przy załatwianiu spraw. Obecnie to stanowisko nieco ewoluowało. Czy słusznie i czy mediacja ma faktycznie więcej zalet niż wad?

Pierwokup w pytaniach i odpowiedziach

Druga część opracowania dotyczącego wykonania prawa pierwokupu

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kilka istotnych kwestii związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. Okazuje się jednak, że temat pierwokupu to przysłowiowa studnia bez dnia i w dalszym ciągu otrzymujemy wiele pytań w tym przedmiocie.

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Czy jej przeprowadzenie jest możliwe po wniesieniu odwołania?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Kilka najczęściej pojawiających się pytań o pierwokup

Choć przyznane jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, realizowane w imieniu Skarbu Państwa, obowiązuje już od kilku lat, jego wykonanie nadal budzi wiele wątpliwości wśród pracowników tych jednostek. W związku z tym, postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i udzielić na nie konkretnej odpowiedzi

Zastępowanie Nadleśniczego w stosunkach cywilnych

Jak sprawić by w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy można było składać oświadczenia woli?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o lasach – Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w tym w szczególności reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania oraz kieruje Nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Jak sprawić, aby w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy, praca Nadleśnictwa nie była sparaliżowana i aby istniała możliwość podpisywania umów?