Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Czy jej przeprowadzenie jest możliwe po wniesieniu odwołania?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Kilka najczęściej pojawiających się pytań o pierwokup

Choć przyznane jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, realizowane w imieniu Skarbu Państwa, obowiązuje już od kilku lat, jego wykonanie nadal budzi wiele wątpliwości wśród pracowników tych jednostek. W związku z tym, postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i udzielić na nie konkretnej odpowiedzi

Zastępowanie Nadleśniczego w stosunkach cywilnych

Jak sprawić by w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy można było składać oświadczenia woli?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o lasach – Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w tym w szczególności reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania oraz kieruje Nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Jak sprawić, aby w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy, praca Nadleśnictwa nie była sparaliżowana i aby istniała możliwość podpisywania umów?

Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez psa

Jak kształtuje się odpowiedzialność właściciela za zwierzę?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 punkt 13 ustawy o lasach – w lasach zabrania się puszczania psów luzem, za wyjątkiem polowań. Zezwolenie na to, żeby pies biegał swobodnie po lesie może się skończyć karą grzywny albo karą nagany, którą przewiduje art. 166 Kodeksu wykroczeń. Jednak trzeba pamiętać, że to nie koniec konsekwencji, które mogą spotkać niefrasobliwego właściciela psa w przypadku, gdy biega on luzem po lesie i wyrządzi szkodę – czy to w mieniu, czy na osobie.

Dostęp do informacji publicznej – przetworzonej

Czym jest informacja publiczna przetworzona i jak należy ją udostępniać?

W działalności praktycznie każdego Nadleśnictwa zdarzają się wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub informacji o środowisku, dotyczące różnego zakresu działalności Nadleśnictwa. Niekiedy zdarza się, że sporządzenie odpowiedzi na taki wniosek nie polega na prostym udostępnieniu dokumentu czy informacji, ale wymaga zebrania informacji z różnych źródeł i ich przetworzenia w celu rozpoznania wniosku. Czym jest zatem informacja publiczna – przetworzona?

Deputat rolny

Deputat rolny jako świadczenie wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w publikowanych przez siebie artykułach – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa szereg przywilejów dla objętych Układem osób, które nie są powszechne i nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jednym z nich jest deputat rolny.