Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony

Jak odpowiednio skonstruować postanowienia umowne aby móc wypowiedzieć umowę najmu lub dzierżawy zawartą na czas oznaczony?

Umowy najmu i dzierżawy to jedne z częściej zawieranych przez Nadleśnictwa umów. Jedną z istotniejszych kwestii, którą należy rozważyć przy konstruowaniu tego rodzaju umowy jest to, na jaki okres ma być zawarta, a jeżeli wybierze się opcję umowy na czas oznaczony – to, aby precyzyjnie sformułować postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy terminowej. 

Umowa o roboty budowlane

Jak stworzyć dobrą umowę o roboty budowlane?

Praktycznie każdego roku w Nadleśnictwach realizowane są większe lub mniejsze inwestycje budowlane, które wiążą się z zawarciem umowy o roboty budowlane – bądź z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, bądź o wartości poniżej równowartości 30.000,00 Euro, a  więc z wykonawcą wybranym w postępowaniu nieobjętym reżimem wyżej wymienionej ustawy. W dzisiejszym artykule zajmiemy się właśnie tym drugim przypadkiem opisując, o jakie postanowienia warto zadbać tworząc tego rodzaju umowę.

Równoważnik pieniężny

Wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości

Zgodnie z ustawą o lasach – pracownicy Służby Leśnej (nadleśniczowie i leśniczowie) mają prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Co jednak w sytuacji, w której brakuje lokalu dla uprawnionego pracownika? W takiej sytuacji wypłacany jest równoważnik pieniężny.

Cechowanie i legalizacja drewna w przypadku współwłasności lasu

Jak prawidłowo ocechować i zalegalizować drewno w przypadku kilku współwłaścicieli lasu?

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo terenów leśnych znajduje się też w rękach prywatnych. Zgodnie z ustawa o lasach – nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w tych lasach sprawują starostowie, którzy jednak w drodze porozumienia, mogą powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właściwemu miejscowo Nadleśniczemu. Bardzo często przedmiotem takiego powierzenia jest cechowanie i legalizacja drewna.

Bezpłatne mieszkanie dla emeryta

Czy emerytowanemu nadleśniczemu/leśniczemu przysługuje bezpłatne mieszkanie po przejściu na emeryturę?

Przejście na emeryturę przez pracownika Służby Leśnej niesie za sobą wiele zmian, w tym niejednokrotnie zmianę mieszkania, jeśli pracownik był uprawniony do korzystania z bezpłatnego lokalu. Jednak przez 6 miesięcy od ustania stosunku pracy były pracownik ma prawo zajmować lokal mieszkalny, z którego dawniej nieodpłatnie korzystał. Wiele wątpliwości budzi jednak to czy mieszkanie przez te 6 miesięcy nadal jest bezpłatne, czy jednak należy zawrzeć z emerytem umowę najmu.

Czy Nadleśnictwo może prowadzić działalność gospodarczą inną niż gospodarka leśna?

Jak szeroki jest zakres kompetencji Nadleśniczego w inicjowaniu prowadzenia działalności innej niż gospodarka leśna?

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało stworzone do tego, aby zarządzać nieruchomościami leśnymi w imieniu Skarbu Państwa i prowadzić gospodarkę leśną. Jednakże zarządzane przez Nadleśnictwa tereny są niejednokrotnie tak atrakcyjne, że kuszące jest rozszerzenie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo np. o świadczenie usług okołoturystycznych (w szczególności usługi przewodnickie, noclegowe, wynajem sprzętu). Należy jednak rozważyć czy w oparciu o obowiązujące regulacje jest to w ogóle możliwe?