Wysłanie odwołania pocztą a dotrzymanie terminu

Właściciel. posiadacz, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma prawo do wniesienia odwołania do Nadleśniczego od wyniku oględzin lub ostatecznego szacowania wysokości szkody. Z praktyki wynika, że wiele wątpliwości budzi kwestia dotrzymania terminu na wniesienie odwołania w przypadku, gdy jest ono wysłane pocztą.

Zgodnie z art. 46d ust. 1 ustawy Prawo łowieckie: „Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienie szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5.” Część pracowników zajmujących się szacowaniem szkód łowieckich opacznie rozumie ten przepis uznając, że w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania lub oględzin – odwołanie powinno znaleźć się już w Nadleśnictwie. Taką zasadę można przyjąć w przypadku składania odwołania bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa, nie natomiast w przypadku jego wysłania za pośrednictwem poczty.

Wysłanie odwołania pocztą a dotrzymanie terminu - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Ustawa Prawo łowieckie nie zawiera wyczerpującego uregulowania procedury wnoszenia i rozpatrywania odwołania w sprawie szkód łowieckich, a zatem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie znajduje się zresztą jasne i wyraźne odwołanie do przepisów wspomnianego powyżej Kodeksu, ponieważ przepis ten stanowi, że: „W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”

Skoro więc Prawo łowieckie w żaden sposób nie reguluje materii doręczania odwołania oraz bardziej szczegółowych zasad dotrzymania terminu na wniesienie odwołania niż ta, że należy je wnieść w terminie 7 dni od podpisania właściwego protokołu – należy sięgnąć do art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem: „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.”

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że nawet jeżeli przesyłka z odwołaniem wpłynie do Nadleśnictwa po upływie 7 dni od podpisania protokołu z oględzin lub szacowania, to odwołanie trzeba będzie rozpatrzyć, jeśli stempel pocztowy będzie wskazywał na to, że odwołanie zostało wysłane najpóźniej w ostatnim dniu na wniesienie odwołania lub wcześniej. Nie każdy ma możliwość osobistego złożenia odwołania w siedzibie organu, który ma je rozpatrzyć, albo wniesienia odwołania w formie dokumentu elektronicznego, natomiast składający odwołanie za pośrednictwem poczty nie ma wpływu na jej działanie, zatem nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji doręczenia przesyłki już po upływie terminu na wniesienie odwołania, stąd taka a nie inna konstrukcja wzmiankowanego powyżej przepisu.

Przekładając rozważania teoretyczne na konkretny przykład – jeżeli rolnik podpisze protokół z szacowania szkody łowieckiej w dniu 4 stycznia 2021 r., to do 11 stycznia 2021 r. ma czas na wniesienie odwołania. Zatem jeżeli w dniu 15 stycznia 2021 r. do Nadleśnictwa wpłynie odwołanie, które zostało nadane 11 stycznia 2021 r., to będzie trzeba je rozpatrzyć.

Jak weryfikować datę nadania? Podstawową metodą jest sprawdzenie daty na stemplu pocztowym, niemniej jednak często zdarza się, że jest ona z jakichś względów nieczytelna. W takim wypadku należy odnaleźć na kopercie naklejkę z numerem listu poleconego, a następnie sprawdzić datę nadania na stronie Poczty Polskiej poprzez wpisanie tego numeru w systemie śledzenia przesyłek – http://emonitoring.poczta-polska.pl/

Podsumowanie

Przy ustalaniu tego czy termin na wniesienie odwołania od szacowania lub oględzin szkody łowieckiej został zachowany, należy brać pod uwagę nie tylko datę rzeczywistego wpływu odwołania do Nadleśnictwa, ale również datę nadania przesyłki zawierającej odwołanie.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.