Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

Pracownicy zdają sobie często sprawę, iż są chronieni przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym, gdyż zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jednakże z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy często obawiają się zwolnienia z momentem przejścia na emeryturę. Emerytura kojarzy nam się w końcu z okresem kiedy, nie podejmujemy żadnej pracy, a pozyskany czas pożytkujemy na aktywności, na które nie mogliśmy pozwolić sobie podejmując zatrudnienie.

Te obawy często towarzyszom również pracownikom Nadleśnictw, którzy niejednokrotnie (a może i nawet w większości 🙂 ) są prawdziwymi pasjonatami swojego zawodu i nie chcą zaprzestawać pracy na rzecz Lasów Państwowych z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi zatem wystarczający powód do zwolnienia?

Odpowiadając na powyższe pytanie wskazać należy, iż samo osiągniecie wieku emerytalnego nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Zaznaczyć należy, iż w polskim ustawodawstwie nie istnieje regulacja prawna nakazującego przechodzenie na emeryturę osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.

Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Decyzja, co do dalszej pracy zawodowej, należy przede wszystkim do pracownika, który czując się w pełni sił, nadal może wykonywać pracę na dotychczasowych zasadach.

Natomiast jeżeli po uzyskaniu prawa do emerytury wydajność pracownikaspada lub ma on znaczne trudności z adaptacją do zmian w zakładzie pracy, to wówczas te okoliczności łącznie (tj. osiągniecie wieku emerytalnego oraz np. spadek wydajności) mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę. Takimi dodatkowymi przyczynami rozwiązania stosunku pracy mogą być niewłaściwe wykonywanie obowiązków, nieumiejętność zastosowania nowych technologii, bardzo częste zwolnienia lekarskie, które dezorganizują w znaczny sposób pracę czy restrukturyzacja zatrudnienia w zakładzie pracy z przyczyn ekonomicznych.

Należy pamiętać, iż zwolnienie pracownika jedynie z uwagi na osiągniecie wieku emerytalnego oznaczałoby dyskryminację w świetle przepisów kodeksu pracy. Przepisy Kodeksu pracy wymagają od pracodawców, aby równo traktowali pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, na pełny lub niepełny etat (art. 183a § 1 Kodeksu pracy).

Warto również wskazać, iż to pracodawca kształtuje politykę zatrudnienia w miejscu pracy i musi mieć on realny wpływ na dobór kadry pracowniczej. Nadleśniczy zatem może, a nawet powinien, ostatecznie decydować o kontynuacji współpracy z określonymi pracownikami, jak również rozpoczęciu współpracy z innymi. W przypadku, gdy Nadleśniczy nie dysponuje uzasadnionymi powodami do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami emerytowanymi, zawsze jest uprawniony do podjęcia z nimi negocjacji w zakresie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę.   

Podsumowanie

Osiągniecie wieku emerytalnego nie może stanowić jedynej przyczyny rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Pracodawca składając pracownikowi emerytowanemu oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy powinien podać również inne przyczyny uzasadniające zwolnienie, takie jak spadek wydajności, brak zapoznania się z nowymi technologiami, czy utrata zaufania, które może nastąpić na każdym etapie współpracy. Uzasadnienie, iż pracownicy emerytowani „blokują miejsca pracy” nie stanowi realnej przesłanki do wypowiedzenia umowy o pracę, a pracodawca stosujący tego rodzaju argumentację może narazić na drogę postępowania sądowego z uwagi na stosowanie dyskryminacji w zatrudnieniu jeżeli pracownik emerytowany świadczy pracę z efektywnością porównywalną do reszty młodszych kolegów, korzysta z nowych technologii i chętnie zdobywa nowe umiejętności.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Katarzyna Ostrowska - adwokat od 2013 roku zajmujący się tematyką leśną.