Jazda po lesie

Niniejszy artykuł dotyczący regulacji ruch pojazdów w lesie rozczaruje raczej miłośników off-roadu, gdyż ruch pojazdów silnikowych (samochodów, motocykli czy quadów) po drogach leśnych jest co do zasady zakazany. Warto jednakże poznać wyjątki od tej reguły i poruszać się po drogach leśnych w sposób legalny, gdyż w przeciwnym wypadku narażamy się na ukaranie w postaci mandatu.

Materię ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi oraz motorowerem po lesie reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o lasach: „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.”

Z powyżej regulacji wynika, że drogi leśne niedopuszczone do ruchu publicznego nie wymagają oznakowania. Kierowcy znajdujący się w lesie powinni zatem mieć na uwadze, że poruszanie się po drodze leśnej pojazdami wymienionymi w art. 29 ust. 1 ustawy o lasach może być zakazane niezależnie od tego czy w danym miejscu znajduje się szlaban, oznaczenie znakiem B-1 (zakaz ruchu) czy też nie. Brak oznakowania nie stanowi bowiem,  iż droga jest dostępna do ruchu pojazdów.

Jazda po lesie - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Tym samym najlepiej kierować się zasadą wjazdu do lasu tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Takie informacje można także powziąć w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Z uwagi na brak wytycznych w ustawie o lasach w zakresie znakowania dróg leśnych, należy sięgnąć do przepisów normujących oznakowanie dróg publicznych. Na drogach leśnych dopuszczonych do ruchu publicznego będą znajdować się zatem znaki drogowe wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, bądź znaki informacyjne np. drogowskazy do obiektów leśnych. Drogi leśne nieprzeznaczone do poruszania się pojazdami mogą zostać oznakowane przede wszystkim znakami zakazu oraz ostrzegawczymi związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej (znaki ostrzegawcze związane z prowadzeniem pozyskania drewna czy też znaki zakazujące głównie wstępu w czasie wykonywania prac pozyskaniowych).

Zgodnie z art. 161 Kodeksu wykroczeń: „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.”

Strażnicy leśni, na podstawie art. 129c ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadają uprawienie do kontroli ruchu drogowego na terenie lasu podobnie jak Policja, tzn. mogą zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. W przypadku, gdy kierowca zachował się niezgodnie z przepisami oraz znakami drogowymi, strażnik leśny nie tylko może pouczyć go co do poruszania się po drogach leśnych, ale również obciążyć mandatem w wysokości do 500 zł.

Na marginesie wskazania wymaga, iż wielbiciele jazdy konnej mogą poruszać się po lesie jedynie tymi drogami, które zostały wyznaczone przez właściwego nadleśniczego, natomiast imprezy sportowe, takie jak biegi przełajowe, muszą być odpowiednio wcześniej konsultowane z właścicielem lasu.

Zakaz ruchu oraz wstępu do lasu nie dotyczy jednak: pracowników nadleśnictw, osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie, funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych, właścicieli lasów we własnych lasach, osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów, pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych, wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych, osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu.

Podsumowanie

Z powołanych regulacji wynika, że droga prowadząca przez las może być drogą publiczną bądź drogą leśną. Jeżeli jest drogą publiczną, to wjazd na taką drogę jest zawsze dozwolony pojazdom silnikowym, zaprzęgowym i motorowerom, natomiast w przypadku drogi leśnej wjazd wymienionymi pojazdami dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy droga ta jest oznakowana drogowskazami dopuszczającymi ruch. Ustawa o lasach nie określa, jak taka droga powinna być oznakowana, pozostawiając sposób oznakowania zarządcy terenu, a więc w przypadku Lasów Państwowych – odpowiedniemu Nadleśnictwu.  Jeżeli zatem droga prowadząca przez las nie jest drogą publiczną i nie została oznakowana drogowskazem dopuszczającym ruch, to na taką drogę nie możemy wjechać pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Katarzyna Ostrowska - adwokat od 2013 roku zajmujący się tematyką leśną.