Zagrożenie pożarowe a zakaz wstępu do lasu

Susza w Polsce jest niestety faktem, podobnie jak to, że długotrwały brak zimy i wiosennych opadów wpływa na drastyczne wysuszenie ściółki leśnej, która obecnie jest bardziej sucha niż papier. W Polsce aktualnie obowiązuje III stopień zagrożenia pożarowego, który zapewne będzie skutkował wprowadzaniem przez Nadleśniczych kolejnych formalnych działań mających na celu zapobieżenie takim tragediom, jaka miała miejsce w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Jednym z takich działań jest wprowadzenie zakazu wstępu do lasu. Art. 26 ust. 3 ustawy o lasach stanowi, że: „Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy: 1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; 2) występuje duże zagrożenie pożarowe; 3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.” Kategoryczne użycie słowa „wprowadza” wskazuje na to, że Nadleśniczy jest zobligowany zastosować zakaz wstępu do lasu w razie wystąpienia jednej z wyżej wymienionych sytuacji.

Obowiązek ten doprecyzowany jest w § 12 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Według tego przepisu – zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Taka wilgotność występuje niestety na terenach wielu Nadleśnictw, zatem można spodziewać się, że wkrótce zakazy wstępu do lasu będą się mnożyć.

 
Zagrożenie pożarowe a zakaz wstępu do lasu - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Należy jednak pamiętać, że zakaz wstępu do lasu jest zakazem okresowym.

W praktyce oznacza to, że zakaz powinien obowiązywać jedynie przez czas realnego zagrożenia i występowania wynikających z przepisów przesłanek jego wprowadzenia. Przy tym informację, czy zakaz obowiązuje zaczerpniemy nie tylko ze stron internetowych poszczególnych Nadleśnictw, czy z ich aktywności na portalach społecznościowych, ale przede wszystkim z odpowiednich znaków. Ustawa o lasach wymaga bowiem – w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu – oznaczenia zamkniętych terenów tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Tym samym odwiedzający las będą mieli możliwość szybkiego zweryfikowania czy warto dalej brnąć w leśne knieje, czy jednak taki spacer jest tymczasowo niedozwolony.

Dodania przy tym wymaga, że Lasy Państwowe prowadzą szereg profilaktycznych działań mających na celu ochronę lasów przed pożarami, a działania te mają wymiar długofalowy, a nie jedynie doraźny, związany z bieżącym zagrożeniem. Tworzone są między innymi pasy przeciwpożarowe, punkty poboru wody, drogi pożarowe, a do dyspozycji wielu Nadleśnictw są samoloty i helikoptery gaśnicze. Więcej szczegółów zawartych jest w Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu, która jest powszechnie dostępna – http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/instrukcja_p-poz.pdf 

Niemniej jednak nawet bardzo intensywne starania Służby Leśnej nie zapobiegną pożarowi, jeżeli osoby korzystające z lasu lub będące właścicielami gruntów sąsiadujących z lasem nie zachowają zdrowego rozsądku i nie wykażą się minimalną troską o dobro terenów leśnych, z których wszyscy możemy korzystać. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że zarzewie niejednego pożaru było prozaiczne – ognisko, rzucony w ściółkę niedopałek, trawa wypalana na łące.

 

Podsumowanie

Nadleśniczy ma obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu, jeżeli występuje duże zagrożenie pożarowe, czyli jeśli wilgotność ściółki spadnie poniżej 10%. Zakaz ten jest okresowy, czyli powinien obowiązywać do dnia ustania przesłanki warunkującej jego wprowadzenie, a osoby odwiedzające las są o nim poinformowane odpowiednimi tablicami, określającymi podstawę zakazu i czas jego obowiązywania.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.