Wycinka pomnika przyrody

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje kilka form ochrony przyrody. Jedną z nich jest ustanowienie pomnika przyrody np. w stosunku do drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, wyróżniającego się wśród innych tworów przyrody. Status pomnika przyrody wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w usuwaniu elementów przyrodniczych objętych tą formą ochrony. Co należy zatem zrobić przed wycinką drzewa będącego pomnikiem przyrody, a stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa?

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – pomnik przyrody ustanawia się w drodze uchwały rady gminy, na którym dany obiekt się znajduje. Uchwała taka określa nazwę danego tworu przyrody lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, a w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy. Projekt opisanej powyżej uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wycinka pomnika przyrody - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Zniesienie formy ochrony przyrody również wymaga uchwały rady gminy, której projekt także musi być objęty uzgodnieniem, o którym mowa powyżej.

Taka uchwała może zostać wydana w przypadku wartości przyrodniczych i krajobrazowych, których istnienie decydowało o zastosowaniu tej formy ochrony, jak też w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Czy jednak sama uchwała eliminuje ewentualny obowiązek uzyskania zezwolenia na wycięcia drzewa? W mojej ocenie nie, bowiem nie jest to wprost wyrażone w ustawie o ochronie przyrody.

Należy odróżnić zniesienie formy ochrony przyrody od formalności, których należy dopełnić przed wycinką drzewa. Po utracie statusu pomnika przyrody mamy do czynienia – oczywiście w rozumieniu przepisów prawa – ze zwykłym drzewem. Zatem należy przeanalizować czy w celu usunięcia drzewa musimy uzyskać zezwolenie, czy też będzie możliwe skorzystanie z przewidzianych w art. 83f ustawy o ochronie przyrody wyjątków od obowiązku posiadania zezwolenia. O ile w przypadku dawnych pomników przyrody rosnących w lasach sytuacja jest prosta w związku z brzmieniem art. 83f ust. 1 punkt 4 ustawy o ochronie przyrody, który wprost wskazuje na to, że wycinka drzew w lesie nie wymaga zezwolenia, to na pewno warto zapoznać się z ustawą o ochronie przyrody w przypadku pomników przyrody na gruntach innych niż lasy w rozumieniu ustawy o lasach.

Podsumowanie

Wycinka pomnika przyrody wymaga wydania stosownej uchwały przez radę gminy w określonych ustawą o ochronie przyrody przypadkach. Niemniej jednak w praktyce może okazać się, że uchwała to nie wszystko i przed usunięciem drzewa konieczne może okazać się uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, jeśli drzewo nie spełnia przesłanek zwalniających od obowiązku pozyskania tego rodzaju zgody.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.