Utrata bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego

Art. 40a ustawy o lasach umożliwia pracownikom Lasów Państwowych (i innym uprawnionym ustawowo osobom) nabycie lokali mieszkalnych z zasobów służbowych na korzystnych warunkach, a mianowicie przy zastosowaniu bonifikaty. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%. Ustawa o lasach zakłada jednak przypadki, w których pracownik jest zobligowany do zwrotu bonifikaty. 

Zgodnie z art. 40a ust. 5b ustawy o lasach – zwaloryzowana kwota równa udzielonej bonifikacie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca lokalu z zasobu Lasów Państwowych, któremu udzielono bonifikaty, zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia. W ustawie zastrzeżono jednak, że nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, którą zdefiniowano w art. 40a ust. 5 ustawy o lasach. Do katalogu osób bliskich zalicza się małżonków oraz wstępnych (rodzice) i zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), a także osoby przysposobione (adoptowane).

Wskazać należy, że intencją ustawodawcy we wprowadzeniu możliwości zakupu lokali służbowych było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników Lasów Państwowych, których praca niejednokrotnie wymaga przeprowadzki z dotychczasowego miejsca zamieszkania do zupełnie innego regionu Polski. Co więcej, bywają tereny, na których utrudnione jest zakupienie nieruchomości, a więc umożliwienie pracownikom nabycia mieszkań służbowych jest dużym ułatwieniem organizacyjnym. 

Utrata bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Rozbijając art. 4oa ust. 5b ustawy o lasach na czynniki pierwsze, można zauważyć, że zwrot bonifikaty następuje wówczas, gdy cel wprowadzenia art. 40a ustawy o lasach nie zostanie spełniony. 

Przeanalizowania więc wymaga, jak rozumiane jest pojęcie zbycia lokalu oraz wykorzystania go na inne cele niż mieszkalne. Zbyciem lokalu jest przeniesienie własności lokalu na inny podmiot, niezależnie od tego, w wyniku jakiej umowy do tego doszło. Ze zbyciem będziemy mieli do czynienia zarówno w przypadku, gdy zawarta zostanie zwykła umowa sprzedaży nieruchomości, jak również w sytuacji przekazania lokalu w drodze darowizny. Natomiast z wykorzystaniem lokalu na cele inne niż mieszkalne będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy nie zostanie on zasiedlony przez nabywcę lub jego rodzinę, ale np. używany będzie jako biuro czy chociażby wynajmowany. W przypadku najmu z lokalu czerpane będą korzyści finansowe, a zaspokajane nie będą potrzeby mieszkaniowe nabywcy, lecz innej osoby.

W związku z powyższym przed nabyciem lokalu służbowego koniecznie trzeba przemyśleć swoje plany dotyczące nieruchomości w ciągu najbliższych 5 lat od nabycia. Jeżeli potencjalny nabywca zamierza wynająć lokal lub szybko go sprzedać – musi się liczyć z tym, że może utracić prawo do bonifikaty, a więc w konsekwencji nabędzie mieszkanie za cenę rynkową, wskazywaną w operacie szacunkowym.

 

Podsumowanie

Możliwość zakupu lokalu z zasobu Lasów Państwowych z bonifikatą to niewątpliwie duża dogodność dla pracowników Lasów Państwowych i innych osób, uprawnionych na mocy ustawy o lasach. Należy jednak pamiętać, że nie jest to nieograniczony przywilej, bowiem ustawa przewiduje przypadki, w których bonifikata podlega zwrotowi, a które związane są z zaprzeczeniem celowi przeznaczania takich lokali do sprzedaży. W związku z tym przed zakupem lokalu warto przemyśleć swoje plany w zakresie wykorzystania nabytej nieruchomości w ciągu 5 lat od nabycia.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.