Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zakup nieruchomości objętej umową najmu lub dzierżawy

Czy umowa najmu lub dzierżawy musi być kontynuowana?

Jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nabywają wiele nieruchomości na potrzeby gospodarki leśnej. Co jednak w sytuacji, gdy taka nieruchomość jest przedmiotem najmu lub dzierżawy?

Czy nieruchomość wpisana do gminnej ewidencji zabytków podlega 50% bonifikacie?

Jak ustalić cenę nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków?

Jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe posiadają jeden z największych zasobów nieruchomości w naszym kraju. Niejednokrotnie są to nieruchomości, na których są posadowione zabytkowe budynki. W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości, ma to swoje konsekwencje przy ustaleniu ceny jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Co jednak z zabudowaniami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków czy znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ale nie wpisanych indywidualnie do tego rejestru?

Odpowiedzialność leśniczego i podleśniczego za reklamacje drewna

Czy pracownicy mogą być obciążeni skutkami uznanej reklamacji?

Zawierając umowy o sprzedaż drewna Nadleśnictwa co do zasady przyjmują na siebie również odpowiedzialność za jego jakość, czyli za zgodność z parametrami opisanymi w umowie. Mimo starannej pracy leśniczych, podleśniczych i inżynierów nadzoru – zdarzają się reklamacje. Czy w przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Nadleśnictwo leśniczy lub podleśniczy może być obciążony skutkami finansowymi wydania odbiorcy wadliwego drewna?

Zamiana nieruchomości przez Nadleśnictwo

Jak przeprowadzić transakcję zamiany?

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza ogromem nieruchomości, a przy tak rozległym zasobie – niejednokrotnie mogą występować różnego rodzaju problemy, których najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie transakcji zamiany.

Zasiedzenie nieruchomości przez Nadleśnictwo

Jakie kroki powinno podjąć Nadleśnictwo w celu zasiedzenia nieruchomości?

W wyniku zawirowań historycznych i wywłaszczania nieruchomości po 1944 roku, szereg Nadleśnictw boryka się z problemem posiadania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w księgach wieczystych. Spora część tych nieruchomości powinna być przedmiotem zasiedzenia z uwagi na prowadzenie przez Nadleśnictwa od kilkudziesięciu lat gospodarki leśnej na tych nieruchomościach. Jak więc złożyć skuteczny wniosek o zasiedzenie? 

Podważenie ceny nieruchomości przy wykonaniu prawa pierwokupu

Jak należycie przeprowadzić tę procedurę?

Do Nadleśnictw trafia wiele warunkowych umów sprzedaży lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, w których cena sprzedaży odbiega od rynkowej wartości takich gruntów. Jak przeprowadzić procedurę zakwestionowania takiej ceny?