Szkody łowieckie – jak sporządzić decyzję?

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., spowodowała przypisanie Nadleśniczym szeregu kompetencji związanych z ustaleniem wysokości odszkodowania za szkodę łowiecką. Osoba niezadowolona z ustaleń dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w zakresie wysokości rekompensaty, może odwołać się do Nadleśniczego, który z kolei – w zależności od sytuacji – może dokonać oględzin lub szacowania ostatecznego. Niemniej jednak jego działania w większości przypadków powinny zakończyć się wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Jakie elementy  musi zawierać taka decyzja?

Ustawa Prawo łowieckie nie odpowiada nam wprost na to pytanie, natomiast zawiera kluczowy w tej materii art. 49a ust. 1, zgodnie z którym: W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”

Szkody łowieckie – jak sporządzić decyzję? - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Czyli aby ustalić minimalną treść decyzji powinniśmy sięgnąć do art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazano, że: Decyzja zawiera:1) oznaczenie organu administracji publicznej; 2) datę wydania; 3) oznaczenie strony lub stron; 4) powołanie podstawy prawnej; 5) rozstrzygnięcie; 6) uzasadnienie faktyczne i prawne; 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania; 8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny; 9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.”

Czas zatem przejść do omówienia poszczególnych elementów decyzji:

– oznaczenie organu administracji publicznej – w tym miejscu należy wskazać Nadleśniczego danego Nadleśnictwa,

– data wydania – oczywiście chodzi o datę wydania decyzji 🙂

– oznaczenie strony lub stron – należy określić, wobec kogo decyzja jest wydawana,

– powołanie podstawy prawnej – trzeba wskazać, na podstawie jakich przepisów wydajemy decyzję, bazując zarówno na przepisach ustawy Prawo łowieckie, jak i na unormowaniach zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego, w związku z jego odpowiednim stosowaniem w sprawach łowieckich,

– rozstrzygnięcie – czyli to, o czym Nadleśniczy zadecydował (np. „ustalam odszkodowanie w wysokości … złotych),

– uzasadnienie faktyczne i prawne – jego zawartość precyzuje art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego: Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.”

– pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania – ten element nie będzie miał zastosowania w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, bowiem zgodnie z art. 46e ust. 2 ustawy Prawo łowieckie – decyzja ta jest ostateczna w „administracyjnym” toku instancji,

– podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny – najczęściej będzie to podpis Nadleśniczego, chyba że upoważnił innego pracownika do wydawania tego rodzaju decyzji,

– pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy – tego rodzaju pouczenie ma zastosowanie w decyzjach o ustaleniu wysokości odszkodowania, gdyż zgodnie z art. 46e ust. 4 ustawy Prawo łowieckie: „Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, o której mowa w ust. 1, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.”

Najmniej jasna może wydawać się kwestia uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji. W uzasadnieniu faktycznym najlepiej rozpisać wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w danym przypadku i zostały stwierdzone przez Nadleśniczego, podając ich daty w kolejności chronologicznej. Jeżeli w sprawie zostały wysłane jakieś pisma lub stworzone dokumenty – najlepiej je wymienić oraz uznać za dowody, na podstawie których oparto się przy wydawaniu decyzji. To samo dotyczy innych dowodów, które Nadleśniczy uznaje za przekonujące – w decyzji należy je wskazać i opisać, dlaczego były wiarygodne. Natomiast jeżeli jakimś dowodom nie dano wiary – należy podać przyczyny, dla których były one „wątpliwej jakości”. W uzasadnieniu prawnym warto podać treść przepisów (przy założeniu, że nie każdy obywatel respektuje zasadę, że nieznajomość prawa szkodzi 🙂 ) i powody, dla których je zastosowaliśmy, tak aby decyzja składała się w logiczną całość.

Decyzja skonstruowana w powyższy sposób nie powinna budzić niczyich wątpliwości w zakresie formalnym, bo kwota przyznanego odszkodowania zawsze może wywoływać kontrowersje, niemniej jednak o tym będzie już rozstrzygać sąd.

Podsumowanie

Przy wydawaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku szkód łowieckich warto pamiętać o tym, że nie tylko ustawa Prawo łowieckie wyznacza ramy takiej decyzji, ale przede wszystkim należy sięgnąć do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które określają minimum, jakie musi zawierać decyzja.

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Podczas tego szkolenia omówimy cały proces odwoławczy związany z szacowaniem szkód łowieckich, poruszając również temat odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw nieunormowanych w Prawie łowieckim.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.