Psy wałęsające się po lesie

Niestety, ale czasami zdarza się tak, że właściciele psów niefrasobliwie podchodzą do opieki nad nimi, pozwalając im na nieskończone wędrówki po okolicy albo co gorsza – porzucając je w lesie. Zwierzęta te mogą zdziczeć i stanowić zagrożenie dla użytkowników lasu. Kto ma więc obowiązek je wyłapywać?

W jednym z obsługiwanych przeze mnie Nadleśnictw pojawił się problem hordy psów, które grasowały po lesie, zagryzając zwierzęta domowe oraz wywołując strach u okolicznych mieszkańców oraz osób odwiedzających las. Mieszkańcy w końcu zdecydowali się zainterweniować w gminie, która jednak postanowiła przerzucić obowiązek wyłapania psów na Nadleśnictwo. Czy słusznie? W mojej ocenie nie.

Psy wałęsające się po lesie - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Należy odróżnić odpowiedzialność Nadleśnictwa, jako przedstawiciela Skarbu Państwa, za zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym od odpowiedzialności za pozbawione opieki zwierzęta domowe, przebywające na terenach leśnych.

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo łowieckie: „Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.” Pies nie jest jednak zwierzęciem łownym, a lista tych zwierząt znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Poza tym, co do zasady pies nie żyje w stanie wolnym, gdyż jest zwierzęciem domowym, za którego odpowiedzialność powinien brać właściciel. Zatem ciężko przypisać Nadleśnictwu odpowiedzialność za psa wałęsającego się po lesie na podstawie wskazanego powyżej przepisu.

Stosowne regulacje w tej kwestii zawiera ustawa o ochronie zwierząt. W art. 33a ust. 2 tej ustawy wskazano, że: „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu poprzez:1) pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem;2) odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie jest możliwe dostarczenie do schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt właściciela.” Należy jednak zauważyć, że w treści tego przepisu użyto słowa „może”, a zatem dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć opisane w tym przepisie działania, ale nie musi tego robić. Ponadto, przepis ten odnosi się jedynie do terenu obwodów łowieckich, a wszak nie każdy teren leśny stanowi obwód łowiecki.

Odpowiedź na pytanie, kto jest zobligowany do wyłapywania psów wałęsających się bez opieki, nawet tych znajdujących się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo, znajduje się w art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w którym wprost stwierdza się, że: „Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.”

Tym samym w przypadku próby przerzucania przez gminę takiego obowiązku na Nadleśnictwo, należy powołać się na wskazane powyżej przepisy i zmotywować gminę do wykonania ciążących na niej na mocy ustawy zadań.

Podsumowanie

Okres wakacji to czas, w którym niestety porzuca się wiele psów, również na terenach leśnych. Może to doprowadzić do zdziczenia tych wspaniałych zwierząt, co z kolei generuje zagrożenie dla użytkowników lasu. W przypadku konieczności wyłapania agresywnych psów, obowiązki w tym zakresie ciążą po stronie gminy.

ROSZCZENIA REPRYWATYZACYJNE

W ramach tego szkolenia omówimy zasady przejmowania nieruchomości na podstawie dekretów o  przeprowadzeniu reformy rolnej oraz o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Doradzimy, jakie kroki najlepiej podjąć w sytuacji, gdy roszczenie jest zasadne, a jakie w  przypadku, gdy brak jest podstaw do zwrotu majątku.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.