Podwyższenie wynagrodzenia przed emeryturą

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przewiduje szereg rozwiązań, które są korzystniejsze dla pracowników niż te wynikające z Kodeksu pracy. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa albo „oszczędniej” określają prawa pracowników niż Układ, albo nie przewidują pewnych rozwiązań, które Lasy Państwowe wypracowały ze związkami zawodowymi jako pracodawca. Tak jest w przypadku zmiany kategorii zaszeregowania dla pracownika w wieku przedemerytalnym.

Jak już wspominaliśmy w jednym z naszych artykułów – do źródeł prawa pracy zalicza się nie tylko przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, ale także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przy czym zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu pracy – postanowienia innych aktów niż te o randze ustawowej i wykonawczej, nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Upraszczając – w układzie zbiorowym pracy możemy przewidzieć rozwiązania nie gorsze niż te zawarte w Kodeksie pracy, co w praktyce wiąże się z przyznaniem pracownikom większych „benefitów” niż te kodeksowe.

Na tej podstawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzono wspomniane powyżej rozwiązanie, dozwalające na zmianę kategorii zaszeregowania dla pracownika w wieku przedemerytalnym. Zgodnie z § 30 ust. 2 Układu: „Pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, można przyznać kategorię zaszeregowania o jeden szczebel wyższą od maksymalnie przysługującej na danym stanowisku.” 

Podwyższenie wynagrodzenia przed emeryturą - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Przyznanie wyższej kategorii zaszeregowania oczywiście wiąże się z podniesieniem wynagrodzenia.

Należy jednak zastanowić się nad tym, czy każdy pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do emerytury, będzie mógł skorzystać z instytucji przewidzianej we wspomnianym powyżej postanowieniu Układu. Niestety albo stety (w zależności od punktu widzenia 😉 ) postanowienie to nie przewiduje automatyzmu w przyznawaniu wyższej kategorii zaszeregowania. Szkopuł tkwi w użyciu słowa „można”, które skutkuje tym, że pracownik może, ale nie musi zostać wyżej zaszeregowany. W praktyce więc sprowadza się to do uznaniowej decyzji pracodawcy, który – odmawiając podwyższenia kategorii zaszeregowania – może kierować się różnymi względami – np. posiadanymi przez siebie środkami finansowymi albo wieloletnią oceną pracy pracownika, który przechodzi na emeryturę.

Na kanwie tego przypadku warto zatem pamiętać, że Układ zbiorowy pracy generalnie powinien być dla pracownika nie mniej korzystny niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy, niemniej jednak niektóre z jego rozwiązań nie są stosowane automatycznie, ale zależą od decyzji pracodawcy.

Podsumowanie

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych zawiera szereg korzystnych dla pracowników rozwiązań, które nie są przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa pracy. Jednym z nich jest możliwość podwyższenia kategorii zaszeregowania dla pracowników w wieku przedemerytalnym (skutkującego wzrostem zarobków), które jednak nie jest stosowane automatycznie, lecz zależy od decyzji pracodawcy, na co wskazuje treść § 30 ust. 2 Układu.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.