tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Podwyższenie, obniżenie i pozbawienie stopnia służbowego w Służbie Leśnej

Jakie są zasady podwyższania, obniżania i pozbawienia stopnia służbowego w Służbie Leśnej?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby niektóre stanowiska w jednostkach Lasów Państwowych były obsadzane przez pracowników Służby Leśnej. Pracownicy ci mają nadawane stopnie służbowe, które przekładają się nie tylko na umiejscowienie w strukturze, ale również na wysokość wynagrodzenia. Stopnie służbowe mogą być podwyższane lub obniżane, a pracownik w niektórych okolicznościach może być pozbawiony swojego stopnia służbowego.

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne

Jak stworzyć dobrą umowę najmu/dzierżawy?

Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę?

Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony

Jak odpowiednio skonstruować postanowienia umowne aby móc wypowiedzieć umowę najmu lub dzierżawy zawartą na czas oznaczony?

Umowy najmu i dzierżawy to jedne z częściej zawieranych przez Nadleśnictwa umów. Jedną z istotniejszych kwestii, którą należy rozważyć przy konstruowaniu tego rodzaju umowy jest to, na jaki okres ma być zawarta, a jeżeli wybierze się opcję umowy na czas oznaczony – to, aby precyzyjnie sformułować postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy terminowej. 

Umowa o roboty budowlane

Jak stworzyć dobrą umowę o roboty budowlane?

Praktycznie każdego roku w Nadleśnictwach realizowane są większe lub mniejsze inwestycje budowlane, które wiążą się z zawarciem umowy o roboty budowlane – bądź z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, bądź o wartości poniżej równowartości 30.000,00 Euro, a  więc z wykonawcą wybranym w postępowaniu nieobjętym reżimem wyżej wymienionej ustawy. W dzisiejszym artykule zajmiemy się właśnie tym drugim przypadkiem opisując, o jakie postanowienia warto zadbać tworząc tego rodzaju umowę.

Równoważnik pieniężny

Wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości

Zgodnie z ustawą o lasach – pracownicy Służby Leśnej (nadleśniczowie i leśniczowie) mają prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Co jednak w sytuacji, w której brakuje lokalu dla uprawnionego pracownika? W takiej sytuacji wypłacany jest równoważnik pieniężny.

Cechowanie i legalizacja drewna w przypadku współwłasności lasu

Jak prawidłowo ocechować i zalegalizować drewno w przypadku kilku współwłaścicieli lasu?

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo terenów leśnych znajduje się też w rękach prywatnych. Zgodnie z ustawa o lasach – nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w tych lasach sprawują starostowie, którzy jednak w drodze porozumienia, mogą powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właściwemu miejscowo Nadleśniczemu. Bardzo często przedmiotem takiego powierzenia jest cechowanie i legalizacja drewna.