tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez psa

Jak kształtuje się odpowiedzialność właściciela za zwierzę?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 punkt 13 ustawy o lasach – w lasach zabrania się puszczania psów luzem, za wyjątkiem polowań. Zezwolenie na to, żeby pies biegał swobodnie po lesie może się skończyć karą grzywny albo karą nagany, którą przewiduje art. 166 Kodeksu wykroczeń. Jednak trzeba pamiętać, że to nie koniec konsekwencji, które mogą spotkać niefrasobliwego właściciela psa w przypadku, gdy biega on luzem po lesie i wyrządzi szkodę – czy to w mieniu, czy na osobie.

Dostęp do informacji publicznej – przetworzonej

Czym jest informacja publiczna przetworzona i jak należy ją udostępniać?

W działalności praktycznie każdego Nadleśnictwa zdarzają się wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub informacji o środowisku, dotyczące różnego zakresu działalności Nadleśnictwa. Niekiedy zdarza się, że sporządzenie odpowiedzi na taki wniosek nie polega na prostym udostępnieniu dokumentu czy informacji, ale wymaga zebrania informacji z różnych źródeł i ich przetworzenia w celu rozpoznania wniosku. Czym jest zatem informacja publiczna – przetworzona?

Deputat rolny

Deputat rolny jako świadczenie wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w publikowanych przez siebie artykułach – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa szereg przywilejów dla objętych Układem osób, które nie są powszechne i nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jednym z nich jest deputat rolny.

Wysłanie odwołania pocztą a dotrzymanie terminu

Jak zachować termin na wniesienie odwołania w przypadku wysyłania go pocztą?

Właściciel. posiadacz, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma prawo do wniesienia odwołania do Nadleśniczego od wyniku oględzin lub ostatecznego szacowania wysokości szkody. Z praktyki wynika, że wiele wątpliwości budzi kwestia dotrzymania terminu na wniesienie odwołania w przypadku, gdy jest ono wysłane pocztą.

Termin zapłaty w dniu wolnym od pracy

Co zrobić gdy termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy?

Z racji prowadzonej działalności zakrojonej na szeroką skalę, Nadleśnictwom przysługuje szereg należności od kontrahentów – czy to chociażby z tytułu czynszów najmu lub dzierżawy, czy z racji prowadzenia sprzedaży drewna. Teoretycznie sprawa rozliczeń powinna być prosta, niemniej jednak czasami pojawiają się wątpliwości, jak w przypadku terminów zapłaty przypadających na dzień wolny od pracy.

Podwyższenie, obniżenie i pozbawienie stopnia służbowego w Służbie Leśnej

Jakie są zasady podwyższania, obniżania i pozbawienia stopnia służbowego w Służbie Leśnej?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby niektóre stanowiska w jednostkach Lasów Państwowych były obsadzane przez pracowników Służby Leśnej. Pracownicy ci mają nadawane stopnie służbowe, które przekładają się nie tylko na umiejscowienie w strukturze, ale również na wysokość wynagrodzenia. Stopnie służbowe mogą być podwyższane lub obniżane, a pracownik w niektórych okolicznościach może być pozbawiony swojego stopnia służbowego.