tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Umowa o roboty budowlane

Jak stworzyć dobrą umowę o roboty budowlane?

Praktycznie każdego roku w Nadleśnictwach realizowane są większe lub mniejsze inwestycje budowlane, które wiążą się z zawarciem umowy o roboty budowlane – bądź z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, bądź o wartości poniżej równowartości 30.000,00 Euro, a  więc z wykonawcą wybranym w postępowaniu nieobjętym reżimem wyżej wymienionej ustawy. W dzisiejszym artykule zajmiemy się właśnie tym drugim przypadkiem opisując, o jakie postanowienia warto zadbać tworząc tego rodzaju umowę.

Równoważnik pieniężny

Wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości

Zgodnie z ustawą o lasach – pracownicy Służby Leśnej (nadleśniczowie i leśniczowie) mają prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Co jednak w sytuacji, w której brakuje lokalu dla uprawnionego pracownika? W takiej sytuacji wypłacany jest równoważnik pieniężny.

Cechowanie i legalizacja drewna w przypadku współwłasności lasu

Jak prawidłowo ocechować i zalegalizować drewno w przypadku kilku współwłaścicieli lasu?

W Polsce niewątpliwie dominują lasy będące własnością Skarbu Państwa. Jednakże sporo terenów leśnych znajduje się też w rękach prywatnych. Zgodnie z ustawa o lasach – nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w tych lasach sprawują starostowie, którzy jednak w drodze porozumienia, mogą powierzyć prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właściwemu miejscowo Nadleśniczemu. Bardzo często przedmiotem takiego powierzenia jest cechowanie i legalizacja drewna.

Bezpłatne mieszkanie dla emeryta

Czy emerytowanemu nadleśniczemu/leśniczemu przysługuje bezpłatne mieszkanie po przejściu na emeryturę?

Przejście na emeryturę przez pracownika Służby Leśnej niesie za sobą wiele zmian, w tym niejednokrotnie zmianę mieszkania, jeśli pracownik był uprawniony do korzystania z bezpłatnego lokalu. Jednak przez 6 miesięcy od ustania stosunku pracy były pracownik ma prawo zajmować lokal mieszkalny, z którego dawniej nieodpłatnie korzystał. Wiele wątpliwości budzi jednak to czy mieszkanie przez te 6 miesięcy nadal jest bezpłatne, czy jednak należy zawrzeć z emerytem umowę najmu.

Czy Nadleśnictwo może prowadzić działalność gospodarczą inną niż gospodarka leśna?

Jak szeroki jest zakres kompetencji Nadleśniczego w inicjowaniu prowadzenia działalności innej niż gospodarka leśna?

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało stworzone do tego, aby zarządzać nieruchomościami leśnymi w imieniu Skarbu Państwa i prowadzić gospodarkę leśną. Jednakże zarządzane przez Nadleśnictwa tereny są niejednokrotnie tak atrakcyjne, że kuszące jest rozszerzenie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo np. o świadczenie usług okołoturystycznych (w szczególności usługi przewodnickie, noclegowe, wynajem sprzętu). Należy jednak rozważyć czy w oparciu o obowiązujące regulacje jest to w ogóle możliwe?

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Jak obciążyć osobę, która bezumownie korzysta z nieruchomości?

W naszej praktyce niejednokrotnie zdarza się, że Nadleśnictwa zgłaszają problem korzystania z zarządzanych przez nie nieruchomości (czy to lokalowych, czy gruntowych) przez osoby, które zajmują nieruchomość bez jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym przede wszystkim umowy najmu i dzierżawy. Przepisy Kodeksu cywilnego wychodzą naprzeciw takim sytuacjom, określając zakres roszczeń, które przysługują właścicielowi w stosunku do osoby, która bezprawnie korzysta z jego nieruchomości. Jednym z nich jest roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy.