Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Zgodnie z art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie: „W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”

Ponieważ zarówno ustawa Prawo łowieckie, jak i wydane na jej podstawie przepisy nie regulują kwestii mediacji w sprawach szkód łowieckich – na podstawie przytoczonego powyżej przepisu, należy sięgnąć do uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Art. 96 § 1 tegoż Kodeksu stanowi, że w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Czy charakter spraw dotyczących szkód łowieckich pozwala na przeprowadzenie mediacji? 

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Naszym zdaniem jak najbardziej, ponieważ zazwyczaj odwołania dotyczą albo rozmiaru szkody, albo wysokości odszkodowania, zatem w takich przypadkach występuje pole do wypracowania ugody pomiędzy poszkodowanym rolnikiem a kołem łowieckim.

Jak wynika z art. 96a § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Tyle w teorii, natomiast w praktyce działania Nadleśnictwa związane ze skierowaniem sprawy do mediacji można podsumować w następujących sposób:

1) zawiadomienie stron z urzędu (a więc z własnej inicjatywy) lub na wniosek jednej lub każdej z nich o możliwości przeprowadzenia mediacji – w zawiadomieniu należy zwrócić się do stron o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji i wybranie mediatora w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia; zawiadomienie musi też zawierać pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów,

2) w przypadku braku zgody jednej ze stron na mediację lub braku odniesienia się do zawiadomienia (co w efekcie oznacza brak zgody) – dalsze prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, czego finałem jest wydanie decyzji,

3) w przypadku zgody na przeprowadzenie mediacji – należy wydać i doręczyć stronom postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, w którym wskazuje się wybranego przez strony lub przez Nadleśniczego mediatora, 

4) po skierowaniu sprawy do mediacji – rozpatrzenie sprawy odroczone jest na okres do dwóch miesięcy, a na wniosek stron lub z innych ważnych powodów – do trzech miesięcy,

5) po wydaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji należy niezwłocznie przekazać mediatorowi dane kontaktowe uczestników mediacji i ich pełnomocników,

6) jeżeli mediator tego oczekuje, a uczestnik mediacji się temu nie sprzeciwi w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji – należy umożliwić mediatorowi zapoznanie się z aktami sprawy, w tym sporządzanie notatek, kopii lub odpisów,

7) jeśli w toku mediacji dokonano ustaleń dotyczących załatwienia sprawy – Nadleśniczy załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami,

8) jeżeli nie osiągnięto celów mediacji w terminie dwóch/trzech miesięcy – Nadleśniczy wydaje postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwia sprawę zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie.

Należy pamiętać o kilku zasadach mediacji, które wynikają wprost z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

– mediacja jest dobrowolna, czyli nikogo nie można przymusić do udziału w niej, a z braku uczestnictwa w mediacji lub z braku osiągnięcia porozumienia w czasie mediacji – nie można wyciągać negatywnych skutków,

– mediator musi być bezstronny, czyli nie może faworyzować żadnej ze stron, narzucać stronom swojego pomysłu na załatwienie sprawy, może je jedynie wspierać w wypracowaniu porozumienia,

– mediacja nie jest jawna, zatem mediator i uczestnicy mediacji są obowiązani zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że postanowili inaczej,

– dla Nadleśniczego jako organu wiążący jest protokół z przebiegu mediacji, a nie propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub oświadczenia złożone w toku mediacji, które nie mogą być wykorzystywane po jej zakończeniu.

Zgodnie z art. 96l  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – jeżeli mediator nie wyraził zgody na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia, to koszty te pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że ustalą inaczej. Generalnie w sprawach z zakresu szkód łowieckich ugoda może zostać zawarta, tak więc koszty mediacji powinny być przerzucone na strony.

Podsumowanie

Mediacja jest jedną z metod pozasądowego rozwiązywania sporów, która jest dosyć często stosowana w postępowaniu cywilnym. Jednakże przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują możliwość mediacji również w postępowaniu administracyjnym, a co za tym idzie – w związku z odesłaniem zawartym w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie – także w przypadku rozstrzygania odwołań w sprawie szkód łowieckich.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska-Trzeciak - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.