Lokal zamienny w przypadku remontu

Jak już było to omawiane w kilku poprzednich artykułach, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dysponuje szerokim zasobem lokali mieszkalnych dla swoich pracowników. Jest to zrozumiałe, że elementy lokali mieszkalnych ulegają naturalnemu zużyciu albo niespodziewanej awarii, a co za tym idzie – raz na jakiś czas wymagają nagłej lub z góry zaplanowanej naprawy. Czy w takim wypadku lokatorom mieszkania służbowego należy zapewnić lokal zamienny?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zarówno w umowach najmu lokali mieszkalnych, jak i w umowach o udostępnienie bezpłatnego mieszkania, znajduje się postanowienie, zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych w treści umowy stosować należy przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W związku z tym, przy rozpatrywaniu kwestii lokalu zamiennego, należy sięgnąć do art. 10 wspomnianej powyżej ustawy, a w szczególności do ustępu 4 tego artykułu. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.”

Lokal zamienny w przypadku remontu - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Z zacytowanego powyżej artykułu można wywieść prawa i obowiązki zarówno dla właściciela lokalu, jak i dla lokatora, związane z sytuacją, w której naprawa wymaga wyprowadzki lokatora z mieszkania.

Właściciel lokalu ma prawo do oczekiwania, że lokator opuści zajmowany przez siebie lokal. Natomiast w sferze jego obowiązków leży zapewnienie lokatorowi lokalu zamiennego, utrzymanie czynszu lokalu zamiennego na poziomie czynszu za dotychczas zamieszkiwany przez lokatora lokal, a także przeprowadzenie remontu w ciągu roku. Lokatorowi przysługują odwrotne prawa i obowiązki, czyli musi opuścić lokal na czas napraw, natomiast może oczekiwać udostępnienia lokalu zamiennego o czynszu na dotychczasowym poziomie, a także wykonania remontu w rok. W związku z tym przed planowaniem remontu warto sprawdzić, czy zakres prac remontowych będzie wpływał na możliwość zamieszkiwania w lokalu, a także ewentualnie pozostawić w rezerwie co najmniej jeden wolny lokal na wypadek nagłych awarii, uniemożliwiających pozostawanie przez lokatora w lokalu, zwłaszcza że najem lokalu zamiennego w mniejszych miejscowościach, nieodległych od miejsca pracy pracownika danego Nadleśnictwa, może być utrudniony.

A co w sytuacji, gdy lokator nie chce opuścić lokalu? Co prawda ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie wskazuje nam rozwiązania w tym zakresie, ale w mojej ocenie można skorzystać z pozwu o nakazanie opuszczenia lokalu i w konsekwencji przeprowadzić eksmisję niepokornego lokatora na czas remontu, choć taki problem wydaje się być czysto hipotetyczny z uwagi na to, że zazwyczaj dokonanie napraw leży w interesie lokatorów.

Podsumowanie

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w sposób szeroki reguluje materię napraw dokonywanych w lokalach, do których przepisy tej ustawy mają zastosowanie. Między innymi zawiera obowiązek zapewnienia lokatorowi lokalu zamiennego o tym samym czynszu, co lokal dotychczas zajmowany, w przypadku dokonywania napraw wymagających czasowej wyprowadzki lokatorów, trwającej jednak nie dłużej niż rok. W związku z tym przed planowaniem remontów warto mieć na uwadze omawianą w artykule regulację.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.