Jak nabyć poroże w legalny sposób?

Jadąc w zeszłym tygodniu po kaszubskich drogach natknęłam się na zaparkowany przy trasie samochód, którego dach został wyłożony porożami do sprzedaży. Ten widok zachęcił mnie do zagłębienia tematu obrotu porożem, a w konsekwencji do napisania niniejszego artykułu.

W pierwszej kolejności powinniśmy odróżnić poroże od tzw. „zrzutów poroża”, które popularnie nazywane są „rogami”. Zrzuty stanowią poroże jelenia lub sarny, które raz do roku gubią samce tych gatunków i jako element runa leśnego mogą stanowić własność znalazcy. Należy pamiętać, iż poszukiwanie jest zabronione w miejscach obarczonych stałym lub okresowym zakazem wstępu (art. 26 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) oraz na terenie Parków Narodowych oraz Rezerwatów Przyrody.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku znalezienia całego wieńca, czyli poroża wraz z czaszką. W takim przypadku należy powiadomić Administrację Lasów Państwowych lub lokalne koło łowieckie.

Zgodnie z art.  15 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: „1. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – własność Skarbu Państwa. 2. Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własność Skarbu Państwa. 3. Osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży.”

Jak nabyć poroże w legalny sposób? - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Kompletnego poroża z czaszką, pochodzącego od padłego zwierzęcia, nie można sprzedawać, gdyż jest on własnością zarządcy obwodu łowieckiego bądź Skarbu Państwa.

Podkreślić należy, że zakaz obrotu porożem został wyraźnie ustanowiony w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, który stanowi, że ochrona zwierzyny – poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie przyrody – obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny, a w szczególności zakaz sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu sprzedaży oraz oferowania do sprzedażyżywych lub martwych zwierząt łownych, jak również wszelkich łatwo rozpoznawalnych części lub produktów uzyskanych z tych zwierząt, z wyjątkiem tych zwierząt łownych, które zostały pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny sposób.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego są zatem (w zależności od miejsca pozyskania zwierzyny) podmiotami uprawnionymi do jej zbycia innym osobom, które stają się tym samym legalnymi nabywcami poroża i mogą ją więc wprowadzić do dalszego obrotu. Z istotnym jednak ograniczeniem mamy do czynienia w wypadku „odstąpienia” przez właściciela pozyskanej zwierzyny osobie wykonującej polowanie. Pod pojęciem wspomnianego wyżej „odstąpienia” należy rozumieć zawarcie umowy darowizny. Osoba, której „odstąpiono” zwierzynę, może spożytkować ją według własnego uznania, jednakże z wyłączeniem odsprzedaży.

Artykuł 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, zawiera bezwzględny zakaz sprzedaży żywych lub martwych zwierząt łownych, a także wszelkich części, elementów lub produktów uzyskiwanych z tych zwierząt, które zostały pozyskane w sposób bezprawny, niezgodny z postanowieniami ustawy – Prawo łowieckie. Nieprzestrzeganie zakazu jest penalizowane przez art. 52 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, a sprawca takiego występku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tej samej karze podlega osoba, która wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, a zatem odpowiedzialność może ponieść nie tylko nieuczciwy sprzedawca poroża, ale również kupujący zaaferowany wizją kompozycji poroża w salonie nie upewniwszy się wcześniej czy sprzedający dysponuje uprawnieniem do jego sprzedaży. 

Kupując poroże z nielegalnych źródeł nie tylko wspieramy kłusownictwo, ponieważ nie mamy pewności czy zwierzyna została upolowana pod kontrolą dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich, ale również dajemy ciche przyzwolenie na  występne źródło zarobkowania.

Podsumowanie

Spacery po lesie mogą czasami owocować ciekawymi znaleziskami, jednak przed zabraniem poroża z lasu warto przeanalizować, czy możemy to zrobić i jakie konsekwencje czekają nas, gdy poroże pozyskamy wbrew prawu. Problem ten należy zgłębić również przed zakupem poroża od handlarzy, tak aby wspierać wyłącznie działania zgodne z prawem.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Podczas tego szkolenia omówimy cały proces odwoławczy związany z szacowaniem szkód łowieckich, poruszając również temat odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw nieunormowanych w Prawie łowieckim.

zdjecie blog
autor

Autor

Katarzyna Ostrowska - adwokat od 2013 roku zajmujący się tematyką leśną.