Geoportal – wykorzystanie danych

Niezależnie od korzystania z baz mLas czy BDL – większość leśników pozyskuje dane z Geoportalu. Jest to zresztą narzędzie przydatne nie tylko leśnikom, ale każdej osobie, która ma styczność z obrotem nieruchomościami lub weryfikacją ich stanu. Wykorzystywanie Geoportalu w niektórych branżach jest wręcz oczywiste, niemniej jednak warto sprawdzić, czy dalsze używanie danych i map zamieszczonych w Geoportalu jest możliwe.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób bardzo szeroki definiuje utwór. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1 utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W ust. 2 wskazuje się, że: „W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).” Jak już kilkukrotnie wspominaliśmy w naszych artykułach, użycie wyrażenia „w szczególności” powoduje, że wymieniony w przepisie katalog nie jest zamknięty i może być rozbudowywany o inne rodzaje utworów.

Utwory co do zasady podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a podstawowymi formami korzystania z utworów przez inne podmioty jest przeniesienie autorskich praw majątkowych (w dużym uproszczeniu – tak, że osoba, na którą przeniesiono te prawa może wyłącznie korzystać z utworu na określonych polach eksploatacji tak jak jego autor) albo udzielenie licencji (osoba, której jej udzielono może wykorzystywać utwór na warunkach określonych w licencji i przez czas w niej wskazany).

Geoportal – wykorzystanie danych - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Na pierwszy rzut oka można więc uznać, że dane i mapy zamieszczone w Geoportalu teoretycznie powinny być objęte ochroną prawnoautorską. Jednakże z lektury regulaminu Geoportalu wynika, że tak nie jest.

W regulaminie stwierdza się, że informacje publikowane w Geoportalu nie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwagi na brzmienie art. 4 pkt 2 tej ustawy: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole.” Regulamin zawiera postanowienie, z którego wynika, że w Geoportalu publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym, które można wyszukiwać oraz łączyć w spójną całość z informacjami pochodzącymi z zasobów różnych dostawców. W dalszych punktach zastrzeżono, że publikacja materiałów z Geoportalu jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia.

Reasumując, regulamin Geoportalu wyraźnie stanowi o tym, że dane w nim zamieszczone można wykorzystywać w praktycznie nieograniczony sposób, jeżeli poda się źródło ich pochodzenia, co sprowadza się do podania adresu strony internetowej, bądź ogólnego wskazania, że dane pochodza z Geoportalu.

Podsumowanie

Geoportal to bardzo przydatne narzędzie w pracy nie tylko leśnika, ale każdej osoby, która ma związek z nieruchomościami. Pracę w oparciu o ten serwis ułatwia to, że wykorzystywanie zgromadzonych w nim informacji jest nielimitowane, pod warunkiem podania źródła pozyskania danych, czyli konkretnego linka lub po prostu nazwy Geoportal.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.