Czy wolno biwakować w lesie?

Miłośnicy wyjazdów poza teren miasta często poszukują odosobnionych miejsc, aby tam w spokoju spędzić weekend, z dala od zgiełku cywilizacji. Czy namiot bądź przyczepę kempingową możemy postawić w dowolnym miejscu lasu?  Otóż nie.

Celem spędzenia w taki sposób wolnego czasu powinniśmy zgłosić się do odpowiedniego Nadleśnictwa i zapytać o wskazanie wyznaczonych miejsc biwakowych. Pracownicy Nadleśnictwa wskażą nam dodatkowo miejsce, w którym możliwe jest bezpieczne rozpalenie ogania, a także gdzie uzyskać drewno na opał.

Czy wolno biwakować w lesie? - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Artykuł 30 ust. 1 pkt 10 ustawy o lasach zakazuje biwakowania w lesie poza miejscami wyznaczonymi.

Biwakowanie w lesie jest zatem dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lasu prywatnego lub nadleśniczego, a rozbicie namiotu poza tymi miejscami jest zakazane i karalne. Stosowne sankcje przewiduje Kodeks wykroczeń w art. 151 k.w. § 1 i 2 (wejście do lasu w miejscu zabronionym – „§ 1. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. §  2. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, sprawca podlega karze grzywny.”) czy w art. 156 § 1 k.w. (jeżeli biwakowanie łączy się np. z niszczeniem sadzone, zasiewów lub trawy – „Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”), a także przepis art. 157 k.w., który stanowi, że to wbrew żądaniu  osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany. Celem ukarania za ostatnie z wymienionych wykroczeń, najpierw uprawniony (nadleśniczy bądź pracownik Służby Leśnej) musi zażądać opuszczenia przez biwakujących miejsca niewyznaczonego do biwakowania, a dopiero odmowa uzasadnia ukaranie za wykroczenie.

Zaznaczyć należy, iż biwakowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, nie zważając na wezwania pracowników Służby Leśnej do usunięcia namiotów bądź przyczepy kempingowej, może wiązać się również z konsekwencjami na drodze prawa cywilnego, tj. naliczeniem osobie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu leśnego w wysokości czynszu, który dane Nadleśnictwo mogłoby uzyskać, gdyby dzierżawiło grunt.

Podsumowanie

Aby uniknąć nieprzyjemności w czasie biwaku, warto zapoznać się przed rozpoczęciem wycieczki z opisywanymi powyżej przepisami, zgłosić chęć biwakowania do właściwego Nadleśnictwa, a także zwrócić się do pracowników Służby Leśnej o przekazanie zasad korzystania z terenów leśnych na stawianie namiotu lub przyczepy campingowej. W przypadku wątpliwości, do którego Nadleśnictwa należy się zwrócić – warto po drodze obserwować tablice z nazwą zarządzającego okolicznym terenem Nadleśnictwa lub skorzystać z Banku Danych o Lasach.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Katarzyna Ostrowska - adwokat od 2013 roku zajmujący się tematyką leśną.