Czy można zabronić zbierania płodów runa leśnego?

Choć pojęcie „płody runa leśnego” brzmi nieco enigmatycznie, to na pewno każdy miał z nimi styczność. Osobom nieposiadającym wiedzy z zakresu leśnictwa najlepiej wyjaśnić to pojęcie poprzez odwołanie się do konkretnych przykładów, a więc np. do grzybów i jagód. Zgodnie z art. 27 ustawy o lasach – zbioru płodów runa leśnego można dokonywać zarówno na potrzeby własne, jak i na potrzeby przemysłowe. W każdym z tych przypadków możliwe jest jednak zakazanie prowadzenia takiego zbioru.

Art. 27 ust. 2 ustawy o lasach przewiduje, że zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z Nadleśnictwem. W przepisach brak jest definicji „celów przemysłowych”, więc należy przyjąć, że chodzi o potoczne rozumienie tego pojęcia, czyli zbieranie „owoców” runa leśnego w celu ich skupu lub przerobu na większą skalę niż przygotowanie domowych zapasów na zimę 🙂

Czy można zabronić zbierania płodów runa leśnego? - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Jeżeli chodzi o zbiór na cele przemysłowe, to Nadleśniczy może odmówić zawarcia umowy w tej kwestii, jeżeli zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.

Ustawodawca nie wskazał, co rozumie przez zagrożenie dla środowiska leśnego, zatem określenie tych zagrożeń leży w kompetencji Nadleśniczego, od którego wyłącznego uznania zależy to, czy odmówi zawarcia umowy, czy też zgodzi się na jej podpisanie. Oczywiście można wymienić kilka przykładowych rodzajów zagrożeń, takich jak możliwa destrukcja cennych przyrodniczo siedlisk, niepotrzebne płoszenie zwierzyny, niszczenie poszycia leśnego.

Nadleśniczy przy podejmowaniu decyzji powinien kierować się również wnioskami płynącymi z obserwacji, dokonywanej na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. Zgodnie z tym przepisem: „Runo leśne powinno być obserwowane pod kątem oceny zagrożenia zniszczenia jednego lub więcej gatunków wchodzących w jego skład. Nie dotyczy to lasów objętych stałym zakazem wstępu.”

Co istotne, odmowa zawarcia umowy nie umożliwia wystąpienia z żadnymi roszczeniami przez podmiot, który ubiegał się o zgodę na zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych – takiemu podmiotowi nie przysługuje możliwość żądania zawarcia umowy w innym trybie niż przewidziany w ustawie o lasach, ani prawo wniesienia odwołania do jednostek nadrzędnych nad Nadleśniczym.

Osoby zbierające płody runa leśnego na własne potrzeby nie muszą zawierać wspomnianej powyżej umowy, jak też obawiać się, że zbiór ten zostanie im zakazany, ponieważ ustawodawca założył, że działanie takich osób nie wpłynie na destrukcję lasu. Nie oznacza to jednak tego, że grzyby i jagody możemy zbierać zawsze i wszędzie. W § 2 wspomnianego powyżej rozporządzenia wyraźnie zastrzeżono, że zbiór na własne potrzeby możliwy jest tylko w lasach nie objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu. Zatem zanim chwycimy za kosz na grzyby, powinniśmy sprawdzić, czy aby na pewno możemy wejść do lasu, w którym zamierzamy się obłowić 🙂

Podsumowanie

Zbiór grzybów, jagód i innych tzw. płodów runa leśnego podlega obostrzeniom opisanym w ustawie o lasach i wydanym na podstawie jej przepisów rozporządzeniu wykonawczym. W związku z tym zarówno przed wyruszeniem po grzyby na własne potrzeby, jak i przed rozpoczęciem działalności na przemysłową skalę – warto zapoznać się z tymi regulacjami, tak aby nie przeżyć rozczarowania, czy to w formie pustego kosza, czy taśmy produkcyjnej 🙂

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Lasów Państwowych, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.