Czy kupujący ma prawo do wyboru konkretnego stosu drewna?

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw sądowych pojawiło się ciekawe zagadnienie dotyczące tego, czy kupujący może wybrać stos drewna, z którego wydana zostanie mu zakupiona przez niego partia drewna. W całej sprawie nie tyle chodziło o wyegzekwowanie niewielkiej kary umownej, ale o wypracowanie zasady, obowiązującej w takich przypadkach.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco – otóż kupujący zawarł z jednym z Nadleśnictw typową umowę sprzedaży drewna sortymentu S_S2A DB. Drewno miało być wydane kupującemu ze stosów. Kupujący przybył do leśnictwa i wraz z leśniczym obejrzał stosy drewna, wybierając te, które najbardziej odpowiadały kupującemu. W międzyczasie leśniczym wydano polecenie, aby sprzedawali drewno najwcześniej pozyskane, tak aby uniknąć deprecjacji. Przy kolejnym spotkaniu kupujący został poinformowany przez leśniczego o tym, że zostanie mu wydane drewno ze stosów, które zostały najwcześniej pozyskane, aczkolwiek drewno to nadal w pełnym zakresie spełniało normę PN-91/D-95018. Kupujący odmówił jednak odbioru drewna stwierdzając, że nie pochodzi ono z wybranych przez niego stosów i że nie spełnia ono jego oczekiwań co do jakości. W związku z tym Nadleśnictwo zostało zmuszone do naliczenia kary umownej z tytułu braku odbioru drewna, a następnie do pozwania kupującego o zapłatę tej kary, w związku z tym, że jej nie uregulował.

Sąd I instancji uznał, że skoro kupującemu okazano konkretne stosy drewna, to mógł on oczekiwać tego, iż zostanie mu wydane drewno właśnie z tych stosów, gdyż Nadleśnictwo złożyło mu w tym zakresie ofertę sprzedaży. Choć kara umowna była naprawdę niewielka, to Nadleśnictwo nie zgodziło się z wyrokiem Sądu I instancji i wniosło od niego apelację, chcąc uniknąć precedensu, dzięki któremu odbiorcy drewna stosowego mogliby przebierać w stosach, nie mając do tego umownego umocowania.

Czy kupujący ma prawo do wyboru konkretnego stosu drewna? - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Sąd II instancji przyznał rację Nadleśnictwu stwierdzając, że w przypadku takiej umowy, jaką zawarł kupujący, to Nadleśnictwu przysługuje prawo wyboru wydawanego drewna w oparciu o postanowienia umowne oraz zasady racjonalnej gospodarki leśnej.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 29 maja 2019 r. wydanego w sprawie o sygn. akt: XII Ga 249/19 przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy  wskazano, że: „Istotne znaczenie w sprawie ma, czy wybór stosów drewna przez pozwanego wiązał powoda i która ze stron ponosi odpowiedzialność za niezrealizowanie umowy. Strony wiązała umowa pisemna w sposób szczegółowy, wręcz kazuistyczny regulująca całokształt relacji pomiędzy stronami dotyczący zakupu przez pozwanego drewna od powoda. Strony precyzyjnie uregulowały m. In. W § 2 przedmiot umowy, w tym sposób przygotowania drewna do sprzedaży przez sprzedawcę (ust. 3) oraz moment przejścia własności drewna na kupującego – pozwanego (ust. 4). Z ust. 6 umowy wynika, iż kupujący oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi drewna zawartymi w wykazie stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego objętego umową, które są dostępne pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno i akceptuje ich treść. Pozwany więc był poinformowany szczegółowo, jaki rodzaj drewna został objęty umową, poświadczył podpisując umowę. Strony w umowie nie przewidziały możliwości wyboru stosów drewna przez pozwanego. Z tego wynika, iż wyboru drewna dokonywał powód kierując się zarówno postanowieniami umowy, jak i zasadami racjonalnej gospodarki leśnej. Wybór stosów drewna dokonany przez pozwanego nie był dla powoda wiążący. W przypadku, gdyby w ocenie pozwanego wydano mu drewno niezgodne z umową, miał możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej (§ 7 umowy).”

Z uwagi na stosowanie przez Nadleśnictwa wzorów umów sprzedaży drewna, przygotowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, opisywane w artykule orzeczenie może być pomocne przy rozstrzyganiu podobnych sporów z odbiorcami drewna.

Podsumowanie

Przy rozpatrywaniu sporów o wydanie drewna ze stosów wybranych przez kupującego w przypadku, gdy umowa nie przewidywała takiego uprawnienia dla kupującego, warto pamiętać o opisywanym w niniejszym artykule orzeczeniu, zgodnie z którym w takim wypadku to Nadleśnictwo decyduje o wyborze stosu, z którego będzie pochodziło drewno, oczywiście w granicach warunków umowy oraz przy zachowaniu zasad prawidłowej gospodarki leśnej.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.