tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Czy zmiana lasu na użytek rolny jest możliwa?

Jak legalnie zmienić użytek leśny na rolny?

Podstawowymi założeniami wyrażonymi w ustawie o lasach jest zasada zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasada prowadzenia gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska i gospodarki narodowej. Przepisy ustawy znajdują zastosowanie do lasów bez względu na formę ich własności (art. 1 i 2 ustawy o lasach). Jak podkreśla się w doktrynie prawa, trwałe utrzymywanie lasów wiąże się m.in. z ograniczaniem dopuszczalności zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na użytek rolny, gdyż zmiana ta prowadzi do pozbawienia lasu jego elementarnych właściwości. Z tego również względu zmiana lasu na użytek rolny może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę, na podstawie ścisłej interpretacji przepisów i mając na względzie zasady ochrony lasów.

Szkody łowieckie – jak sporządzić decyzję?

Niezbędne elementy decyzji Nadleśniczego dotyczącej wysokości odszkodowania

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która weszła w życie 1 kwietnia 2018 r., spowodowała przypisanie Nadleśniczym szeregu kompetencji związanych z ustaleniem wysokości odszkodowania za szkodę łowiecką. Osoba niezadowolona z ustaleń dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w zakresie wysokości rekompensaty, może odwołać się do Nadleśniczego, który z kolei – w zależności od sytuacji – może dokonać oględzin lub szacowania ostatecznego. Niemniej jednak jego działania w większości przypadków powinny zakończyć się wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Jakie elementy  musi zawierać taka decyzja?

Odszkodowanie za utratę wartości drewna

Czy kara umowna to jedyne roszczenie przysługujące Nadleśnictwu wobec kupującego, który nie odebrał drewna?

Jak powszechnie wiadomo, Lasy Państwowe są monopolistą w sprzedaży drewna na terytorium Polski. Wiąże się to z zawieraniem z nabywcami tego surowca około kilkudziesięciu tysięcy umów rocznie. Nie wszystkie kontrakty są jednak wykonywane prawidłowo przez odbiorców drewna, co ma swoje skutki wynikające zarówno z treści umów, jak i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wycinka pomnika przyrody

Formalności poprzedzające usunięcie chronionego drzewa

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje kilka form ochrony przyrody. Jedną z nich jest ustanowienie pomnika przyrody np. w stosunku do drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, wyróżniającego się wśród innych tworów przyrody. Status pomnika przyrody wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w usuwaniu elementów przyrodniczych objętych tą formą ochrony. Co należy zatem zrobić przed wycinką drzewa będącego pomnikiem przyrody, a stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa?

Lokal zamienny w przypadku remontu

Remont uniemożliwiający zamieszkiwanie w lokalu

Jak już było to omawiane w kilku poprzednich artykułach, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dysponuje szerokim zasobem lokali mieszkalnych dla swoich pracowników. Jest to zrozumiałe, że elementy lokali mieszkalnych ulegają naturalnemu zużyciu albo niespodziewanej awarii, a co za tym idzie – raz na jakiś czas wymagają nagłej lub z góry zaplanowanej naprawy. Czy w takim wypadku lokatorom mieszkania służbowego należy zapewnić lokal zamienny?

Służebność drogi koniecznej na gruntach leśnych

Formalności, najczęstsze problemy, praktyka

Nieruchomości zarządzane przez Lasy Państwowe bardzo często są położone na atrakcyjnych – szczególnie pod kątem turystyki i rekreacji – terenach. W związku z tym coraz częściej w sąsiedztwie gruntów pozostających w zasobach budowane są domy, zarówno wakacyjne, jak i całoroczne. Często zdarza się, że budynki budowane są na działkach bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dojazd do nich następuje za pośrednictwem dróg leśnych i szlaków technologicznych. Jak więc zareagować na roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej?