tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zmiany w zasadach zastępowania pracowników

Nowe postanowienia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

W dniu 28 sierpnia 2019 r. podpisano Protokół Nr 29 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Protokół wprowadza kilka zmian w dotychczasowej treści Układu, jednak najważniejszą z nich wydaje się być usystematyzowanie i uproszczenie kwestii zastępowania pracowników.

Zamiana gruntów a umowy najmu i dzierżawy

Co z umowami najmu i dzierżawy części nieruchomości podlegających zamianie?

Ustawa o lasach dopuszcza możliwość zamiany gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictw. Jednak niejednokrotnie zdarza się, że części nieruchomości podlegających zamianie są przedmiotem umowy najmu albo dzierżawy z innymi podmiotami. Co więc należy zrobić w takiej sytuacji?

Najem czy dzierżawa?

Jak odróżnić te dwie umowy

Chyba każdy pracownik stanu posiadania przynajmniej raz w trakcie swojej pracy zawodowej zadawał sobie pytanie, jaką umowę należy zawrzeć – najmu czy dzierżawy? Oba te stosunki prawne są do siebie zbliżone, jednak odróżnia je jeden element, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jaki typ umowy wybrać.

Brak wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki leśnej przez właściciela lasu prywatnego

Jak Nadleśnictwo może zmobilizować do ich realizacji?

Tereny leśne zarządzane przez Lasy Państwowe niejednokrotnie graniczą z lasami należącymi do prywatnych właścicieli, którzy teoretycznie powinni dbać o realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej, także tych wskazanych w uproszczonym planie urządzenia lasu. W praktyce jednak z wykonaniem tych zadań bywa różnie, co może zagrozić lasom sąsiadującym z nieruchomością leśną należącą do prywatnego właściciela, np. poprzez rozprzestrzenienie się pożaru. Jak temu przeciwdziałać?

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy możliwe są nadgodziny?

Przyjmuje się, że system zadaniowego czasu pracy stanowi rozwiązanie, które pozwala na uelastycznienie godzin wykonywania pracy, tak aby nie były one ściśle określone czasowo – jak przysłowiowa praca od 8 do 16 – lecz wynikały z wymiaru zadań, które pracownikowi powierzono do wykonania. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych w tym systemie, można by dojść do wniosku, że zadaniowy czas pracy wyklucza możliwość powstania nadgodzin. Czy jednak na pewno?

Czy można zabronić zbierania płodów runa leśnego?

Regulacje, z których można skorzystać w celu sformułowania zakazu

Choć pojęcie „płody runa leśnego” brzmi nieco enigmatycznie, to na pewno każdy miał z nimi styczność. Osobom nieposiadającym wiedzy z zakresu leśnictwa najlepiej wyjaśnić to pojęcie poprzez odwołanie się do konkretnych przykładów, a więc np. do grzybów i jagód. Zgodnie z art. 27 ustawy o lasach – zbioru płodów runa leśnego można dokonywać zarówno na potrzeby własne, jak i na potrzeby przemysłowe. W każdym z tych przypadków możliwe jest jednak zakazanie prowadzenia takiego zbioru.