Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Obniżenie ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wpływ wpisu nieruchomości do rejestru zabytków na jej późniejszą cenę

Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru zabytków. W konsekwencji mogą one być przedmiotem transakcji sprzedaży, której należy dokonywać w tym wypadku nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o lasach, ale także ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidującej specjalną bonifikatę.

Utrata bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego

W jakich przypadkach pracownik, który nabył lokal z zasobu Lasów Państwowych może utracić bonifikatę?

Art. 40a ustawy o lasach umożliwia pracownikom Lasów Państwowych nabycie lokali mieszkalnych z zasobów służbowych na korzystnych warunkach, a mianowicie przy zastosowaniu bonifikaty. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%. Ustawa o lasach zakłada jednak przypadki, w których pracownik jest zobligowany do zwrotu bonifikaty. 

Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika Nadleśnictwa jest równoznaczne z jego zwolnieniem?

Pracownicy zdają sobie często sprawę, iż są chronieni przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym, gdyż zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jednakże z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy często obawiają się zwolnienia z momentem przejścia na emeryturę. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi zatem wystarczający powód do zwolnienia?

Udostępnienie drogi leśnej do ruchu a służebność drogi koniecznej

Czy Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wpływa na żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej?

8 października 2019 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Zarządzenie Nr 54 w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami. Zarządzenie to reguluje zasady udostępniania dróg leśnych do ruchu. Jednak czy może przełożyć się na już istniejące lub przyszłe wnioski o ustanowienie służebności drogi koniecznej na drodze udostępnionej do ruchu kołowego?

Geoportal – wykorzystanie danych

W jakim zakresie można korzystać z danych zamieszczonych w Geoportalu

Niezależnie od korzystania z baz mLas czy BDL – większość leśników pozyskuje dane z Geoportalu. Jest to zresztą narzędzie przydatne nie tylko leśnikom, ale każdej osobie, która ma styczność z obrotem nieruchomościami lub weryfikacją ich stanu. Wykorzystywanie Geoportalu w niektórych branżach jest wręcz oczywiste, niemniej jednak warto sprawdzić, czy dalsze używanie danych i map zamieszczonych w Geoportalu jest możliwe.

Czy można odzyskać lokal od najemcy niesprawiającego problemów?

Jakie możliwości daje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Nadleśnictwa mają w zarządzie szereg lokali mieszkalnych, które nie tylko są zasiedlane przez pracowników Służby Leśnej uprawnionych do bezpłatnego korzystania z mieszkań, ale również przez inne osoby – zarówno z grona pracowników Lasów Państwowych, jak i spoza tego kręgu. Zdarzają się jednak przypadki, że nagle najmowany lokal, objęty umową na czas nieokreślony, staje się niezbędny Nadleśnictwu, np. w celu ulokowania nowego pracownika. Jakie Nadleśnictwo ma wówczas możliwości?